Blinking monochromatic eyes

by Joshywashy - 18 October 2023